Tóm tắt chung và Những khám phá chính lắng nghe quan điểm của các gia đình về việc

dành cho Bộ phận Giáo dục Mầm non Oregon ; các tác giả Burton, M. and nine others., Title from PDF cover (viewed on October 3, 2022)., "Công việc này là một phần trong hoạt động đánh giá nhu cầu và nghiên cứu liên tục được thực hiện dưới sự hợp tác của Trung tâm Cải thiện Dịch vụ Gia đình và Trẻ em của Đại học Bang Portland, OSLC Developments Inc., AB Cultural Drivers và Bộ phận Giáo dục mầm non Oregon"--Page 4., This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Dự án này trở nên khả thi nhờ chương trình Trợ cấp Phát triển Mầm non Birth-Five (PDG) được trao cho Bộ phận Giáo dục mầm non Oregon, số trợ cấp 90TP0050-02-01, Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Vietnamese.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.