Bilow ilaalinta ilmahaaga wakhtiga dhalashada adigoo siinaya tallaalka cagaarshowga hepatitis B si aad u taageerto in laga hortaggo kansarka beerka

Title from PDF caption (viewed on February 28, 2018)., "SO OHA 9743 (Rev. 09/16).", "Qoraalkan waxaa laga soo qaatay Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington foomka DOH Pub 348-102 Maajo 2015.", This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Somali.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.