Cov lus qhia xab phaub thoob plaws lub xeev rau cov neeg ua hauj lwm ntawm cov chaw ua kev lom zem nyob rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov (cov chaw yug tsiaj, cov tsev khaws puav pheej qub txeeg qub teg thiab cov vaj loog sab nraum zoov nkaus xwb)

Title from PDF caption (viewed on June 17, 2020)., "OHA 2351H (6/4/2020) Hmong"--Running footer., This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Hmong.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.