Puas yog koj yuav tsum tau caiv nyob ib leeg txwv tsis pub kom kab mob kis tau rau lwm tus los sis faib cais vim muaj tus kab mob khaus viv-19 (COVID-19), tab sis mas koj ho tsis muaj sij hawm so hauj lwm uas tau txais kev them nyiaj?

Title from PDF caption (viewed on September 25, 2020)., This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Hmong.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.