Cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 rau cov me nyuam yaus thiab cov neeg hluas

Title from PDF caption (viewed on November 22, 2021)., "Cov Nqe Lus Nug thiab Cov Lus Teb nrog Dr. Bukhosi Dube, Lub Oos Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Xeev Oregon (Oregon Health Authority) tus kws pab tswv yim txog kev noj qab haus huv thiab tus kws hais lus hauv xov tooj cua ntawm kem "Ask a Black Doctor".", This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Hmong.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.