Puas yog koj cov khoom noj uas koj tau yuav los ntawm Txheej Txheem Pab Cuam Uas Muab Kev Pab Txog Fab Khoom Noj Khoom Haus Muaj Thaj Zoo Rau Lub Ceb Ntau Yam (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) ploj lawm vim los ntawm cov hluav taws kub hav

Title from PDF caption (viewed on December 15, 2021)., This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Hmong.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.