Lus qhia paub txog tus tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 (COVID-19) rau cov neeg ua hauj lwm txog rau fab kev ua liaj ua teb ua qoob ua loo hauv xeev Oregon

Title from PDF caption (viewed on December 21, 2021)., "OHA 3609 HMONG (3/10/2021)"--Running footer., This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes., Mode of access: Internet from the Oregon Government Publications Collection., Text in Hmong.
Download pdf
This archived document is maintained by the State Library of Oregon as part of the Oregon Documents Depository Program. It is for informational purposes and may not be suitable for legal purposes.